gaýa

Dagyň ýapgyt däl-de, göni dik çykýan ýeri.

  • Artyk ýylçyr kert gaýada bir daşa ýapyşypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Görogly bir beýik gaýanyň üstünden syn edip durubersin.