gaçmak işlik

 1. Duran ýerinden bir tarapa gaty ylgap gitmek, yza çekilmek. Bir sebäbe görä bolýan ýerinden işden ýa-da baş ga bir zatdan ygtyýarsyz çykyp gitmek, uzaklaşmak.

  • Bularyň birnäçesine ýara düşmegi sebäpli uzyn gije gaçyp bilmejeklerdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Oraz serdar Eýrana gaçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gaçan gutular duran tutular. (nakyl)

 2. Elinden ýa-da ýokardan ýere düşmek.

  • Bu suraty görseň, diýýärsiň göýä, Aýyň bir bölegi ýere gaçypdyr. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

 3. Peselmek, çekilmek, azalmak (suw hakda).

  • Derýanyň suwy gaçypdyr.

gany gaçmak

seret gan

 • Gorkusyna gany gaçdy ýüzünden, Gowşanlygyny äşgär etdi sözünden. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

haýy gaçmak

seret haý 1

hezili gaçmak

seret hezil

heziliň gaçmak

seret hezil1

 • Ysgynsyzlyk zerarly heziliň gaçmak.

ysgynyň gaçmak

seret ysgyn

 • Bütin gün işläp ysgynym gaçdy.