güwä

seret şaýat

  • Ynha-da şaýadym! -- diýip, Annalyny güwä tutundym. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Mal-Dünýa, hemme sany tükel bar, onsoň bularyň sözüne güwä boldy-da duruberdi. («Görogly» eposy)

  • Şol güwä bolaýmadyk bolsa, siz maňa ynanmazdyňyz. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

güwä geçmek

Şaýat bolmak, şaýatlyk etmek.