gürrüňdeş

Pikir alyşmak üçin bile gürrüň edişýän, bile gürleşýän adam.

  • Ol birden dymdy, onuň göwnüne gürrüňdeşi Türkmen diline düşünmeýän ýaly boldy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onuň her gürrüňdeşi, her bir sorag-sowal edeni, her ilden, her obadan hem dul, hem gyz salgy berdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Indi men öz gürrüňdeşimiň öz gepi üçin her bir işden gaýtmajakdygyna gözümi ýetirdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gürrüňdeş bolmak

Bir zat hakda gürrüň etmek, biri bilen gürleşmek.

  • Men onuň bilen gürrüňdeş bolanymda, tapýan delillerini ugursyz gördüm. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Çary aga her gün baryp aýlanýar, gurluşyk tehnigi bilen gürrüňdeş bolýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men seniň bilen gürrüňdeş bolaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)