güni

Könelişen söz Bir adamynyň köp aýaly bolsa, şol aýallaryň biri-birine bolan gatnaşygyny aňladýan söz.

  • Günüm üçin günümiň oglanyny allalaýaryn. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem güni - günüde, günüler, günüsi.