günäkär

 1. Jenaýat iş eden, ýazykly, etmişli, günäli.

  • Günäkär bolsaň, bir eýýäm jogapkärçilige çekerdik. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Günäkärsiň sud öňünde sömelderis, Jezalandyrylman galmasaň gerek. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Kart oýnunyň başynda ýarag ujundan ölen bir adam sebäpli günäkär bolanlaryň arasy bilen Gurt hem günäkärçilige çekildi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Garly ussa, bu işde men çigit ýaly günäkär däl ahyryn. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Göçme manyda Sebäp bolan. Sebäpkär.

  • Gyz özüni günäkär saýýan ýaly görünýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • günäkär-de
 • günäkärde
 • günäkärdi
 • günäkärdigi
 • günäkärdigimi
 • günäkärdigine
 • günäkärdigini
 • günäkärdiginiň
 • günäkärdiklerini
 • günäkärdir
 • günäkärdirler
 • günäkäre
 • günäkärem
 • günäkäri
 • günäkärini
 • günäkäriniň
 • günäkäriň
 • günäkärler
 • günäkärlerden
 • günäkärlere
 • günäkärleri
 • günäkärlerini
 • günäkärleriň
 • günäkärlige
 • günäkärligi
 • günäkärligini
 • günäkärlik
 • günäkärmi
 • günäkärmikä
 • günäkärmiş
 • günäkärsiň