günäkär

 1. Jenaýat iş eden, ýazykly, etmişli, günäli.

  • Günäkär bolsaň, bir eýýäm jogapkärçilige çekerdik. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Günäkärsiň sud öňünde sömelderis, Jezalandyrylman galmasaň gerek. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Kart oýnunyň başynda ýarag ujundan ölen bir adam sebäpli günäkär bolanlaryň arasy bilen Gurt hem günäkärçilige çekildi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Garly ussa, bu işde men çigit ýaly günäkär däl ahyryn. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Göçme manyda Sebäp bolan. Sebäpkär.

  • Gyz özüni günäkär saýýan ýaly görünýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)