gümmez güm‧mez

Käbir jaýlaryň, metjitleriň we ş. m. üstündäki gupba şekilli ullakan güberçek we şol jaýlaryň özi.

 • Oglanlar ýene biraz ýöräp, gümmez görnüşindäki giňişlik ýere çykdylar. (N. Jumaýew, Syrly gala)

 • Soltan Sanjar gümmeziniň gapdalynda dogar Gün özüniň agyr göwresini ýerden ýaňyja saýlapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gümmezde
 • gümmezden
 • gümmezdir
 • gümmeze
 • gümmezi
 • gümmezimi
 • gümmezinde
 • gümmezinden
 • gümmezine
 • gümmezini
 • gümmeziniň
 • gümmeziň
 • gümmezler
 • gümmezleri
 • gümmezleri-de
 • gümmezlerinde
 • gümmezlerini
 • gümmezleriniň
 • gümmezleriň
 • gümmezli
 • gümmezlidir