güm güm

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem güm - gümüm, gümüň.

güm bolmak

Ýitirim bolmak, ýok bolmak, owarra bolmak.

  • Ýyrtyjy möjekler güm bolup gaçýar. (Nury Annagylyç, Soýlanan eserler)

güm etmek

Ýitirim etmek, ýok etmek, owarra etmek.

gümüni çekmek

Ýok etmek, kowmak.


Duş gelýän formalary
  • güme
  • gümlük
  • gümünden
  • gümüne
  • gümüni
  • gümüň
  • gümüňi
  • gümüňizi