gülmek gül‧mek işlik

Gülki döretmek, yzly yzyna gülküli ses çykarmak.

 • Aýsoltan jakgyldap gülenini duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gülmek - güldüm, güldüň, gülüpdir.

gülüp kese ýykylmak

Bir zada hezil edip yzygiderli gülmek, dowamly gülmek, gülüp gyzyl gyran bolmak.

üstünden gülmek

Birini ýaňsylamak, birini gülki astyna almak, masgaralamak.

 • Näme beýle adamynyň üstünden gülýärsiňiz?


Duş gelýän formalary
 • güldem
 • güldi
 • güldi-de
 • güldügi
 • güldügini
 • güldük
 • güldüler
 • güldüm
 • güldümi
 • güldür
 • güldüň
 • güldüňiz
 • güleli
 • gülem
 • gülemok
 • gülen
 • gülende
 • gülenden
 • gülene
 • güleni
 • gülenine
 • gülenini
 • güleniň
 • güleniňi
 • gülenler
 • gülenligiň
 • gülenok
 • gülensoň
 • güler
 • gülerdi
 • gülerdik
 • gülerdiler
 • gülere
 • gülerin
 • gülerler
 • gülersiň
 • gülersiňiz
 • gülesi
 • gülesim
 • gülgün
 • güljegini
 • güljegiňi
 • güljek
 • güljekdi
 • güljekler
 • gülme
 • gülmedi
 • gülmedik
 • gülmedim
 • gülmediň
 • gülmegem
 • gülmegi
 • gülmeginde
 • gülmegine
 • gülmegini
 • gülmejek
 • gülmek
 • gülmekden
 • gülmekleri
 • gülmekçi
 • gülmeli
 • gülmelidim
 • gülmelimi
 • gülmese
 • gülmese-de
 • gülmeseň
 • gülmesin
 • gülmesini
 • gülmesinlerem
 • gülmez
 • gülmezden
 • gülmezmi
 • gülmeýän
 • gülmeýär
 • gülmeýärdi
 • gülmäge
 • gülmän
 • gülmänden
 • gülmäni
 • gülmänini
 • gülmäýin
 • gülse
 • gülse-de
 • gülsegem
 • gülsek
 • gülseler
 • gülsem
 • gülseň
 • gülseňem
 • gülseňiz
 • gülsün
 • gülsünler
 • güläýmeli
 • güläýse
 • güläýsem
 • güläýseň
 • gülübem
 • gülüp
 • gülüpdi
 • gülüpdiler
 • gülüpdim
 • gülüpdir
 • gülüpdir-de
 • gülüpdirler
 • gülüpler
 • gülüň
 • gülýän
 • gülýändigini
 • gülýändiklerine
 • gülýändir
 • gülýäni
 • gülýänimiz
 • gülýäninden
 • gülýänini
 • gülýänler
 • gülýär
 • gülýär-de
 • gülýärdi
 • gülýärdik
 • gülýärdiler
 • gülýärdim
 • gülýärdiň
 • gülýärin
 • gülýäris
 • gülýärler
 • gülýärmikä
 • gülýärmiň
 • gülýärsiň
 • gülýärsiňiz