gülli sypat

  1. Tutuş gül bolup ýatan; çemenlik, lälezarlyk.

    • Gülälekler ýygyp, gaýtdyk şähere. Emma unutmarys gülli meýdany. (A. Haýydow, Gök asman)

  2. Gül getirýän gülli bar bolan.

    • Gülli ösümlikler howasyz ýaşap bilmezler. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

  3. Gül basylan, gül nagşy çekilen.

    • Gülli jorap örmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem gülli - güllüde, güllüler, güllüsi.

gözi gülli

seret göz

  • Onuň gülli gözüniň üstündäki ýuka gabagy gymyldap, keşbine bir hili üýtgeşiklik berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)