gülkünç gül‧künç

Gözgülban, ile gülki, masgaraçylykly.

  • Gyzlaryň edebini, gylygyny, oturyşyny-turşuny bilmeýän ýigitleriň şol wagtky döredýän obrazlary nähili gülkünçdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Mürze aga oňa örän gülkünç göründi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gülkünç - gülkünji.


Duş gelýän formalary
  • gülkünçdi
  • gülkünçdigini
  • gülkünçdir
  • gülkünçli
  • gülkünçligindenem