güldan

[gülda:n]

Gül saklanylýan küýze, gül goýulýan gap.

  • Býustyň gapdalynda iki sany güldan bar, olarda gül goýlupdyr. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Törde bir güldan getirip goýdy. («Görogly» eposy)