güldan gül‧dan

[gülda:n]

Gül saklanylýan küýze, gül goýulýan gap.

  • Býustyň gapdalynda iki sany güldan bar, olarda gül goýlupdyr. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Törde bir güldan getirip goýdy. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • güldanlar
  • güldanlary