gülaby

[güla:by]

Botanika Daşy torly we sary reňkli etlek gawunyň bir sorty.

  • Gök biýaranyň içinde gülabylar düňderilişip ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Gyşa saklamak üçin gülaby gawunlar has durumly bolýar.