güňleç

Ýognas çykýan ses, açyk çykmaýan ses.

  • Tokaý tarapyndan gelen güňleç ses göz açyp-ýumasy salym kesildi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Suwuň güňleç sesi eşidilýärdi. («Kolhoz günleri»)

  • Tüpeňiň güňleç sesi obanyň içine ýaýrap gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çelegiň içinden çykýan ýaly güňleç güwwüldi eşidildi. (N. Jumaýew, Syrly gala)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem güňleç - güňleji.