güýz

Ýylyň üçünji paslynyň ady.

  • Güýz giripdi, baglaryň ýapraklary saralyp başlapdy. («Pioner» žurnaly)

  • Ýöne weli, onun tebigatynyň bahary, tomsy, güýzi, gyşy ýokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem güýz - güýzüm, güýzüň.

güýz gyrkymy

seret gyrkym