güýmenmek işlik

  1. Bir iş bilen meşgul bolmak.

    • Aýna şolwagt öýüň töründe güýmenip oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Öýde orta ýaşa ýakinlaşan bir aýaldan başga jandar ýokdy, oi bir işe güýmenip oturdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Wagt geçirmek, eglenmek.

    • Ownuk-uşak zat aljak bolup güýmenmek.