güýe

Ýüňe we ýüňden edilen zatlara düşýän, daşy tüýjümek kiçijik möjek.

  • Artygyň göwnüne gelşine görä, güýa degen meşige toşap guýan ýaly. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň täzeje kostýumyna güýä degipdir.