güýç at

 1. Janly zatlaryň muskullar arkaly fiziki hereketi, täsir etmegi, şonuň ýaly hem, umuman fiziki ýa-da moral taýdan aktiw hereket etmeklige bolan başarjaňlyk, gurp, ukyp.

  • Pursat tapan mahaly, it gaçjak bolup, bar güýji bilen bir tarapa baka özüni oklady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Güýji ýetmez göre galar. (nakyl)

 2. Fiz. Hereketi emele getiriji, dörediji kuwwat, energiýa.

  • Merkezden daşlaşýan güýç.

 3. Bir zat öndürmeklige ýardam berip biljek ähli enjamlar, gurallar, abzallar.

  • Ähli güýji şu synaga hötde gelmäge mobilizlemek gerek. («Sowet Türkmenistan» gazeti)

 4. Zarba, bat.

 5. Göçme manyda Aň-düşünje, başarjaňlyk.

  • Akyl güýç berer, güýç hem ýürek. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem güýç - güýjüm, güýjüň.

gara güýç

Howply güýç, elhenç zat.

güýç goşmak

Güýji artdyrmak, gurplandyrmak.

 • Ýene bu sözleri ngaýtalap ençe, önküden-de artyk güýç goşup güýje. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

güýçden salmak

Güýjüni gaçyrmak, gujurdan düşürmek.