gözgülban

[gözgülba:n]

Şaply-şaran; ilen masgara.

  • Ony göz-gülban edip atyň öňüne basyp getiripdirler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olaryň beýle göz-gülban bolup durşuna biziň haýpymyz geldi. (N. Pomma, Egri eýikmez)