gözýetim

Gözüň görýän, saýgarýan, ýetýän aralygy.

  • Günüň kümüş nury bütin gözýetime bolluk bilen dökülýardi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bütin meýdan eliň aýasy ýaly tekiz, gözýetimi kem-kemden genilýar, üýtgeýar. Ol dünýäniň öp ýerlerini aýlanyp görmegi, öz gözýetimi giňeltmegi arzuw edipdir.