göwünsiz sypat

Göwünjeň bolmadyk, närazylyk bilen, höwessiz.

  • Aýna göwünsiz ýylgyrdy, ikirçiňledi, kynlyk bilen dillendi, Ala gözleri näme üçindir ýene şol sekuntda göwünsiz gülümsiredi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)