götinjeklemek gö‧tin‧jek‧le‧mek işlik

[göti:njeklemek]

 1. Yzyna ýöremek, götin çekilmek, götinligine hereket etmek.

  • Alaşa bir ädim götinjekledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Başlygyň aty bir-iki ädim götinjekledi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Ikirjiňläp durmak, yza serpip başlamak.

  • Goşun götinjekläp durdy.

 3. Öz aýdanyňdan boýun towlajak bolmak, öz diýeniňden dänip başlamak, dönmek.

  • Ol indi öz aýdan sözünden götinjekläp başlady.

 4. Azary gaýdyp başlamak, peselmek.

  • Kesel indi birneme götinjekläp başlady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • götinjekledi
 • götinjekledi-de
 • götinjeklemek
 • götinjekläp