göterim

  1. Süýthordan bir zat, pul karz alnanda, şonuň üstüne galdyrylýan üstüne artdyrylyp goýulýan prosenti.

    • Pökgeniň kakasy Gully jinnekden on put bugdaýy göterimine nesýe alypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Göterim üstüne münmez ýaly, sen bir gezek baryny töle! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Göçme manyda Sähel zada göterilýän, kelpeň ýeňles.

    • Göterim adam.