göterilmek işlik

 1. Ýerden ýokary galmak, ýerden saýlanmak, ýokary galmak.

  • Gündogardan göterilen daň sanagy dünýä ýüzüne çalymtyk çäkmen bolup çaýylýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Mähnet gazandaky palawy aşbaz kepje bilen agdardy, olardan göterilýän şireli bug atbaşçylaryň burnuna urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Uçar ýaňy göterilipdi.

 2. Göçme manyda Salykatlylygyňy ýitirmek, gopbamsyramak, hondan bärsi bolmak, güplemek.

 3. Göçme manyda Gaty şatlanmak, guwanmak, hondan bärsi bolmak, keýpiň artmak.

  • Keýpleri barha döterildi. («Tokmak» žurnaly)

 4. Göçme manyda Içilmek.

göwnüň göterilmek

seret göwün

 • Ýas maldarlaryň zalyna gireniňde göwnüň has-da göterilýär. («Mydam Taýýar» gazeti)

ynsap göterilmek

Biynsap bolmak, ynsap gaçmak.

 • Ondan ynsap göterilipdir ahyryn!