götergilemek işlik

 1. Köp bolup dabara bilen birini ýokary galdyrmak, götermek.

  • Ýigitler Amany, gyzlar Gülnary götergiläp, şondan öýe saldylar. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 2. Göçme manyda Abraýyny galdyrmak, ýokary götermek.

  • Mämetweli ony götergiledi.

  • Owganystana gaçyp giden Eziz Çapyk Tejene gaýdyp gelipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Göçme manyda Üstüňden gülmek maksady bilen ýalandan öwmek, oýnamak.

  • Götergilär ýaly, oýnar ýaly men seniň üçin oglan-oglanjyk däl.