gös-göni

  1. Dos-dogry, gaty göni, dogry.

    • Şoňa görä-de gös-göni şolaryň harmanyna baka gitdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Hakykatdan-da, dogrudan-dogry, açykdan-açyk.