görnüş1 at

 1. Bir zadyň daş sypaty, daş şekli, daş keşbi.

  • Beýik dagyň öňünde ýatan şu giň meýdanyň ýüzi bäş-alty ýylyň içinde düýbünden başga görnüşe öwrüldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Her agajyň bir hili görnüşi, göwnüňi göteriji ýakymly ysy bar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Bir zadyň hili, tipi, formasy.

görnüş2 at

Özüňi görkezme.

 • Agaýunus gyzlar bilen görnüşe geldi. («Görogly» eposy)

 • Ozalky sapar görnüşe iberen ýerimde kelläňi ýalaňaçlap, agzyňa geleniňi ýaňrap, meni masgara edipsiň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

görnüş3 at

Spektaklyň bir bölümi, perde.

 • Oýnuň bir görnüşi gutardy.

 • Operanyň ahyrky görnüşi.

görnüş4 at

 1. Filosofiýa Predmetler ýa-da düşünjeler klaslara bölünende, sistema salnanda kas umumy manydaky predmetiň, düşünjäniň -- jynsy (urug) düşünjäniň içine girýän bir umumy düşünje.

  • Meselem, ylym -- has umumy düşünje (jynsy düşünje), dil bilimi -- ylmyň içine girýän umumy düşünje -- görnüş.

 2. Lingwistika Käbir dillerde, meselem Rus dilinde, gymyldy-hereketiň bolup geçiş häsiýetini: başlanýanlygyny, dowamlylygyny, gaýtalanýanlygyny, köp gezek ýa bir gezek bolup geçýänligini we ş. m. görkezýän grammatik kategoriýa.

  • Işlik görnüşleri.