görgüli

  1. Jebir-sütem çeken, horluk derdini çekýän.

    • Öňki wagtlarda pukara görgüliler ýersiz-suwsuzlykdan horlanyp geldiler.

  2. Biçäre, pahyr, betbagt.

    • Görgülä eýýämden nebsim agyryberdi. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

    • Görgüliniň gözi agyrsa, goňşusy duýmaz. (nakyl)