göreş

 1. Sport termini Biri-birini ýykmak maksady bilen geçirilýän sportuň bir görnüşi.

  • Pälwanlar orta çykyp, iki-bir, iki-bir tutluşyp, göreş başlanýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ol köne toýlarda göreş tutup, az wagt pälwançylyk hem edipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Göreşde ataňy-da sylama. (nakyl)

 2. Söweş, uruş.

  • Elbetde, göreş meýdanyna giren garşylyk görer. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Synpy göreş.

 3. Kynçylyklary, böwetleri ýeňip bir zadyň ugrunda çalyşma, hereket.

  • Ol indi uruş oduny tutaşdyrmak isleýän nejislere garşy halkyň alyp barýan göreşi hakynda gürrüňe başlady. (A. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Halklaryň parahatçylyk ugryndaky göreşi.