görüşmek işlik

 1. Ýüzbe-ýüz bolmak, biri-biriňi görmek, duşuşmak.

  • Şu käsäni götereliň, bize biri-birimiz bilen elmydama oýalykda görüşmek nesip etsin! -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Altyn jan, men seniň bilen uzak gürrüňleşip hem bilmedim, ýene-de ikimiz görüşeli bolarys -- diýip, atyny sürüp gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Elleşip salamlaşmak.

  • Sary onuň bilen gadyrly görüşse-de, ilki bada ony tanamady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aman poşçy otaga girdi-de, salam berdi we görüşmek üçin elini uzatdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Bir zat hakda birini görmäge kömek etmek, görmäge kömekleşmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem görüşmek - görşer, görşüpdir.