gönenmek işlik

  1. Janyň lezzet tapmak; hezil etmek, begenmek.

    • Ana, indi patyşa ýyklypdyr, nähili gönenýän bolsaňyz göneniň göreýin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Artyk ýalyň yzyna düşüp, patyşa hökümetiniň üstüne çözub-ä gönendiňiz?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bir zat bir doly üpjün bolmak, ýeterlik kanagatlanmak.

    • Iýmitden gönenmek.