gönümel sypat

  1. Çyn sözli, aýtjagyny göni aýdýan, hakykatçy, dogruçyl.

    • Maýa, sen örän gönümel gyz. (N. Pürliýew, Ikinji gün)

    • Kalbyny ýakymly duýgular bilen doldurdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Aç-açan, açyk, gümürtiksiz.

    • Andriýanow, näme iş etse, gönümel ederdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)