gömelteý

 1. Hilegär däl, mekir däl, gönümel, sada (adam).

  • Gömelteý oglan.

 2. Irimçik, gödeksi, näsypaýy, tagaşyksyz.

  • Gömelteý barmaklary bilen aşagragyndan birini saýlap aldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Göni aýdylan, hiç hili hilesi, gaçalak-sapalagy bolmadyk (söz, iş we ş. m.).

  • Ýöne weli, birdenkä Halnazara geçenini onuň özi hem gömelteý gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gömelteý edilen hereket.


Duş gelýän formalary
 • gömelteýligimiz