gömüsge

  1. Öňden toplanyp goýlan, mülk, zat, baýlyk.

  2. Edilen günäkärçilikli, jenaýatly , pyssy-pujurlyk.

    • Gulluhanyň gömüsgelerinden biriniň üstüni Aşyr agtardy. Eden gömüsgäň üsti agtarylanda, dürli haýýarlyga tutunýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  3. Üýşüp ýatan zir-zibil.