gölegçi at

[gö:legçi]

Ölüni jaýlamaga gatnaşýan adam.

  • Gölegçiler Halnazary mazarlyga alyp baranlarynda, onuň gabry gazylyp gutaryldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göýä atalarynyň gölegçisi ýaňy ugran ýaly bolup oturýarlar. («Görogly» eposy)

  • Gölegçiler aradan çykany jaýlap geldiler.