göle

Sygryň, sugunyň heniz ýaşyna ýetmedik çagasy, tana.

  • Sygyrlar gölelerine ýetmäge gyssanýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Derrew gölesini goýberdi-de, sygryny sagdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ejesi hem eli bedreli, gölesini goýberip, sygryn sagmaýa barýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)