gögermek işlik

[gö:germek]

 1. Ýere taşlanan tohumyndan şine ýaryp ýeriň ýüzüne çykmak, baldak çykarmak, tohum alyp ösüp başlamak.

  • Ozal bu aňňatda ýekeje-de gögerip oturan çöp ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Orta boýly bugdaýyň içinde egri oragy aýlap salýan orakçy, selçeň gögeren günebakar bilen sandaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Tohum al-da, ýere bar, gögermese, maňa gel. (nakyl)

 2. Gök reňke öwrülmek, gök reňke meňzemek.

  • Sowukdan ýaňa elleri gögeripdi.

 3. Teniňe zarba düşüp, gan öýmek.

  • Onuň gözüniň öňi gögeripdir.

gögermek işlik

[gö:gertmek]

 1. Tohum aldyrmak, düýp tutdurmak, ösdürmek.

  • Bu erikleri biz ekdik, biz suw berdik, biz gögertdik.

 2. Teniňe gaty zarba urup, gan öýdürmek.

  • Çekiç degip barmagymyzyň ujuny gögertdi.

 3. Gepleşik dili Harydy degerli bahasyndan ýokary satmak.

  • Sen halyňy gögerdip bildiň-le!