göçmek işlik

 1. Ýaşaýan ýerini üýtgetmek, bir ýerden ikinji bir ýere baryp ýaşamak.

  • Göçjek diýip odunyňy otlama. (nakyl)

  • Göçen ýurduň gadryny gonaňda bilersiň. (nakyl)

 2. Küşt, damka we ş. m. oýunda çöpi bir öýden başga öýe süýşürmek, göçüm etmek.

  • Pyýada göçmek.

 3. Ýarylmak, partlamak, ot almak (ok, tüpeň barada).

  • Ol çenäp tüpeňiň çakmagyny gysdy, emma göçmedi.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem göçmek - göçdüm, göçdüň, göçüpdir.

kelle göçmek

seret kelle