göçüp-gonmak işlik

Bir ýerden ikinji ýere göçmek, bir syhly göçüp ýörmek.

  • Narly Nepesowiç, sen näme ondan-oňa göçüp-gonup ýörsüň? (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Olaryň bir bölegi çarwaçylyk bilen meşgul bolup, öz mallary bilen birlikde ondan-oňa göçüp-gonup gezipdirler. («Edebiýat»)

  • Göçüp-gonmakdan ýaňa halys bolduk.


Duş gelýän formalary
  • göçüp-gonyp