göç

  1. Öý-öwzarlaryny, içeri goş-golaňlaryny ulaglara ýükläp, maşgalasy bilen bir ýerden başga bir ýere göçüp barýan ýolagçylar.

    • Gün agyberenden soňra, ol uly ýoldan aşak tarapa yzy üzülmän düýeli göçler geçip başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Iki göç -- bir talaň. (nakyl)

  2. Küşt, şaşka, düzzüm ýaly oýunlarda oýunçynyň bir gezek edýän oýny, göçüm, göçer.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem göç - göçüm, göçüň.

göçüň geçmek

Gaty howlukmak.

  • Göçüň geçip barýan bolsa, gidip bilersiň.