göç

 1. Öý-öwzarlaryny, içeri goş-golaňlaryny ulaglara ýükläp, maşgalasy bilen bir ýerden başga bir ýere göçüp barýan ýolagçylar.

  • Gün agyberenden soňra, ol uly ýoldan aşak tarapa yzy üzülmän düýeli göçler geçip başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Iki göç -- bir talaň. (nakyl)

 2. Küşt, şaşka, düzzüm ýaly oýunlarda oýunçynyň bir gezek edýän oýny, göçüm, göçer.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem göç - göçüm, göçüň.

göçüň geçmek

Gaty howlukmak.

 • Göçüň geçip barýan bolsa, gidip bilersiň.


Duş gelýän formalary
 • göç-de
 • göçde
 • göçdedigini
 • göçden
 • göçdi
 • göçdäki
 • göçdüler
 • göçdülermi
 • göçdüm
 • göçe
 • göçem
 • göçi
 • göçler
 • göçlerde
 • göçleri
 • göçlerini
 • göçleriň
 • göçlügi
 • göçlügini
 • göçlüginiň
 • göçlük
 • göçlükde
 • göçsüz
 • göçüm
 • göçümde
 • göçümden
 • göçüme
 • göçümi
 • göçümiz
 • göçümize
 • göçümiziň
 • göçümiň
 • göçün
 • göçünde
 • göçünden
 • göçüne
 • göçüni
 • göçüniň
 • göçüň
 • göçüňde
 • göçüňem
 • göçüňi
 • göçüňizi