gämik

Ekilen tohumdan ýaňy gögerip çykan ekin (gawun, garpyz ýaly ekinlerde).

  • Ondan soň, ol gämikleriň depesinden çekilýän ýaly hüjüm edip galşynda jigisine gürrüň berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gämik - gämigi.