front

 1. Uruş meýdany, söweş meýdany.

  • Uruş wagty wezipämiz bizleriň, Berkleşdirmek hem fronty, hem tyly. (N. Amanow, A. Kowusow, Balykçylar)

  • Soň Sähet, Kelje dagynyň hem fronta ugrandygy hakynda Wepa baka hat iberdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Bir zadyň, işiň gerimi.

  • Edebiýat fronty.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem front - frontum, frontuň.


Duş gelýän formalary
 • fronta
 • frontda
 • frontdady
 • frontdaky
 • frontdan
 • frontlar
 • frontlara
 • frontlarda
 • frontlardaky
 • frontlardan
 • frontlary
 • frontlaryna
 • frontlarynda
 • frontlaryndan
 • frontlarynyň
 • frontlaryň
 • frontumda
 • frontuna
 • frontunda
 • frontundan
 • frontuny
 • frontunyň
 • frontuň
 • fronty