formalin

Ötgür, ýiti, bogujy ysly, dezinfisirleýji serişde.

  • Formalin tiz bugaryp gider ýaly, dezinfeksiýa geçirmezden öň 20-25 gradusa çenli gyzdyrýarlar. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)

  • Siňekleri formalin süýdi bilen hem ýok etmek bolar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • formalinde
  • formalini
  • formaliniň