fizika fi‧zi‧ka

Materiýanyň häsiýeti we gurluşy, onuň hereketi hem-de üýtgeýiş formasy, organiki däl tebigatyň hadysalarynyň umumy kanunlary hakyndaky esasy ylym.

 • Adam raketaly wenera gider, Baýram, bu işleri fizika eder. (A. Haýydow, Gök asman)

 • Fizika sözi grekçe «fýuzis» sözünden gelip çykýar, bu «tebigat» diýmekdir. («Fizika» kursy)


Duş gelýän formalary
 • fizikada
 • fizikadaky
 • fizikadan
 • fizikady
 • fizikany
 • fizikanyň
 • fizikasy
 • fizikasyna
 • fizikasynda
 • fizikasyndaky
 • fizikasyndan
 • fizikasyny
 • fizikasynyň