fizika

Materiýanyň häsiýeti we gurluşy, onuň hereketi hem-de üýtgeýiş formasy, organiki däl tebigatyň hadysalarynyň umumy kanunlary hakyndaky esasy ylym.

  • Adam raketaly wenera gider, Baýram, bu işleri fizika eder. (A. Haýydow, Gök Asman)

  • Fizika sözi grekçe «fýuzis» sözünden gelip çykýar, bu «tebigat» diýmekdir. («Fizika Kursy»)