felýeton at

Gündelik temalar boýunça çeper we täsirli ýazylýan, kemçilikleri ýazgarýan, ýiti tankytlaýan gazet makalasy.

  • Aman, seniň gazet-žurnallara käwagt goşgujyklar gülküli felýetonlar ýazaýmajygyň bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Felýotonda bir adamynyň ownuk-uşak kümsükligi, eliniň egriligi hem onuň başga pis häsiýetleri berk urlupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Felýetonyň söz başyny okap, kikir-kikir güldi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)