federalizm

Syýasy termin Döwlet gurluşynyň federatiw sistemasy, şonuň ýaly-da bir zadyň federasiýanyň prinsiplerine esaslanan gurluşy.