ezilmek işlik

  1. Bir zada suw degip çyglanmak, öl bolmak.

    • Daşardaky geýim-gejimler ezildi! -- diýip zeýrendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Bitertip ösen selçeňsakgaly ýagşyň suwundan ezilmeginden başga ýarasy palçyga hem bulaşypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

    • Kömek ezilip, emma şähdaçyk geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  2. Göçme manyda Rehimsiz gysylmak, hak-hukuksyz horlanmak.

    • Men ezilmekden gaçyp, ilimi terk edip gaýtdym. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)