etek

 1. Geýimiň (köýnegiň) aşaky gyrasy.

  • Menem öň etegimi dişläp, olaryň yzyndan ylgadym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Onuň telpeginiň etegi bilen maňlaýynyň aralygy örän gysby görünýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Bir ýeriň (ýurduň, giňişligiň, şäheriň).

  • Çeti, gyrasyna sepişip gidýän ýer.

  • Gumuň eteginde seleňläp durýardy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 3. Bir zadyň, beýikligiň düýbüne degip duran ýer, üsti.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem etek - etegi.

başyňy etegiňe salmak

seret baş 1

etegine daş salmak

Birine ýamanlyk etmegiň hyýalyna düşmek, ýamanlyk etmekligi göz öňünde tutmak.

 • Bu gün etegine salyp daşyny gelipdir üýtgedip öňki hyýalyn. (R. Seýidow, Goşgular)

etegiň daşyny dökmek

Göwnüňdäki kineli zatlary aýtmak, aýdyp içiňi sowatmak.

 • Sen özüňi horlaman, etegindäki daşyňa dök! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Aknabat etegindäki daşy dökmäň tärini tapmansoň, öz gyzyna töhmet ýapdy. (N. Pomma, Egri Eýikmez)

etek alty, ýeň ýedi bolmak

Aljyraňňy halda bolmak, howsala düşmek.

 • Bir gün ol etek alty, ýeň ýedi bolup, ellerini ýüzüne tutup geldi. («Ýaş Kommunist» gazeti)

 • Bagban etek alty, ýeň ýedi bolup, şahyň köşgüne tarap ylgady. («Görogly» eposy)