et at

 1. Myşsanyň ady.

 2. Nahar taýýarlamak üçin haýwan läşiniň bölekleri.

  • Bu ýerde tüwi, ýag, et, käşir näçe diýseň bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Oraz otaga girende, goýun etiniň ýakymly ysy burnuna urdy. (G. Gurbansähedow, Gar)

  • Aýsoltanyň: --Sen tüwüsini arassalaýançaň, men etini gowraýyn! -- diýesi geldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çaýyň gapdaly bilen Igli et dogramaga oturdy. (N. Pomma, Egri Eýikmez)

agaç et

Syrdam görnüşli, semiz bolmadyk.

 • Agaç et burunlagrak Ata. (N. Pomma, Goşgular)

dişde et galmak

seret diş

 • Olaryň dişlerinde et galypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Dişinde et galypdyr. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

etden düşmek

Horlanmak, arryklamak.

etden geçip, süňke ornamak

Janyňa degmek, gaty gaharňy getirmek.

 • Etden geçip, süňke ornan. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Juda etimden geçip, süňküme ornansoň geläýdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

eti gaçmak

Arryk düşmek, horlanmak.

etini iýmek

Igençli sözler aýtmak, agzyňa gelenini diýmek, käýinip, al-petiňden almak, azar bermek.

etiňe çykmak

seret etiňe-ganyňa gelmek

etiňe-ganyňa gelmek

Özüňi tutmak, fiziki taýdan oňat ýagdaýda bolmak, daýanmak.

 • Ertir gidip agşam gelýän Tulparyň şähdi açylypdyr, etiňe-ganyňa gelipdir. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

gulak etiňi iýmek (guratmak)

seret gulak