est

essi aýylmak

Ysgyny gaçmak, güýç-kuwwatdan düşmek, haýallamak, ysgynsyzlanmak.

  • Gözi garaňkyrap essi aýylypdyr. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Gorkan ýaly derrew esse aýylyp, Gaçyrdy hatyny halyň üstüne. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

essiňe gelmek

Özüňe gelmek, güýjüňe gelmek, özüňi dürsemek, kuwwatlanmak.

  • Ep-esli wagt geçenden soň, essine gelen möjek örkünden sypyp bilmedi. («Sowet Türkmenistan» Gazýeti)